Erasmus-Comunicat de presă-Septembrie 2021

Mobilități Erasmus+ pentru profesori și învățători ai Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca

În perioada iulie-august 2021, 15 cadre didactice care își desfășoară activitatea profesională în cadrul Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu, din Cluj-Napoca au participat la cinci mobilități Erasmus+, în cadrul Poiectului Ready for learning and living in the 21st century/Pregătiți pentru a trăi și a învăța în secolul al XXI-lea.

Experiențele de învățare ale participanților în cadrul acestor  mobilități europene au fost orientate înspre formarea de competențe profesionale superioare, din categoria utilizării instrumentelor TIC și a tehnicilor de cooperare moderne, în scopul încurajării învățării interactive.

De asemenea, crearea  unui mediu școlar pozitiv determinant pentru dezvoltarea  învățării sociale și emoționale, învățarea și exersarea unor instrumente eficiente de reflecție pentru  gestionarea și rezolvarea conflictelor, predarea prin joc, dar și utilizarea aplicațiilor și a instrumentelor de învățare și gamificare în cadrul orelor de curs, precum și  stabilirea de practici comune de intervenție, asumate la nivelul întregii comunității școlare, au  făcut obiectul altor provocări profesionale pentru toți profesorii participanți.

Temele abordate în cadrul mobilităților europene au contribuit la dezvoltarea dinamicii abilităților de grup, reunind puncte de vedere și practici instituționale din toate țările participante.

Cursurile Erasmus+, au vizat și pregătirea de specialitate a cadrelor didactice, în ceea ce privește dezvoltarea cunoștințelor legate de bullying și cyberbulling, iar participarea la acest stagiu a reprezentat pentru toți profesorii implicați o veritabilă deschidere către inovare și bune practici, concretizându-se într-un deziderat al managementului eficient necesar gestionării fenomenului bullying prin instrumente și activități educaționale relevante.

Mobilitățile din cadul Proiectului Erasmus+ 

 • Effective Classroom Management Strategies and ideas for teachers and education staff/ Strategii și idei eficiente de gestionare a clasei pentru profesori și personalul din educație, Bologna, iulie 2021;
 • Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving/ Creativitate pentru viitor-promovarea gândirii critice si a rezolvării de probleme, Bologna, iulie 2021;
 • How to stop bullying and cyber-bullying in schools and promote social emotional learning/ Cum sa opreşti bullying-ul şi cyber-bullying-ul în şcoli şi să promovezi învățarea socială şi emoțională, iulie 2021;
 • Discover the power of Game Based Learning and Gamification in Education/ Descoperirea puterii învățării prin jocuri si a ludicului în educație,  Bologna, august 2021;
 •  Introducing PBL in the classroom, Bologna/ Cum să introduci învățarea bazată pe probleme în clasă,   august 2021;
 •  Teaching languages in the digital era-the best apps, web platforms and ICT solutions-Bologna/Cum să predai limbi moderne în era digitală-cel mai bune aplicații, platforme web și soluții TIC, noiembrie 2021;

Echipa de proiect Erasmus+, LITP, Cluj-Napoca

Anunț selecție participanți Proiect Erasmus “Ready for learning and living in the 21st Century”

Nr. contract – 2020-1-RO01-KA101-079212L
ACȚIUNEA CHEIE 1-EDUCAȚIE ȘCOLARĂ

Anunț selecție participanți

Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu” lansează în perioada 15-19 februarie 2021 selecția participanților pentru Proiectul Erasmus “Ready for learning and living in the 21st Century” -EC Project Number 2020-1-RO01-KA101-079212 aprobat pentru finanțare de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.

Criteriul de selecție principal: vechime minim un an în cadrul Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca

Dosarele vor conține următoarele documente:

 • Curriculum vitae EUROPASS și actele justificative pentru instituțiile de învățământ absolvite certificate în conform cu originalul de secretariatul școlii – 10 p
 • Copie după atestat de limba engleza (dacă există) nivel A1- 10 puncte, nivel A2 – 20 puncte, nivel B1 sau B2 – 30 p
 • Dovezi privind participarea la cursuri de formare în ultimii 3 ani-constituie un avantaj participarea la cursuri de formare online pe platforma SEG sau pe alte platforme europene online sau pe portalul eTwinning (copii după certificate) -10 p
 • Scrisoare de intenție -10 p
  Implicarea în activități extrașcolare la nivel de școală/local și/sau județean (copii procese verbale ale activităților, certificate, parteneriate) – 10 p
 • Abilitați de utilizare a calculatorului (copie certificate cursuri sau atestat) – 5 p
 • Scrisoare de motivație -10 p
 • Plan de diseminare și valorizare a experienței dobândite în urma cursului, respectând planul de diseminare al proiectului -10 p
 • Implicarea activă în ultimii 3 ani în activitatea de perfecționare derulată la nivelul școlii/județean (susținerea cel putin a unei lecții demonstrative în comisii metodice/ cercuri pedagogice).- 5 p

Total: 100 puncte.